نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و شش «سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال»
دوشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٦
استاندار

 

استاندار اردبیل

 


   نام و نام خانوادگی: مجید خدابخش

   تلفن تماس:  31251357-045

   مدرک تحصیلی:

         . فوق لیسانس مهندسی برق و الکترونیک

            از دانشگاه شیراز

         . دکتـرای مـدیـریت دولتــی

 

سوابق اجرایی :

- سال 1360 - 1362   رئیس مخابرات اردبیل  (بمدت 2/5 سال)

- سال 1362 - 1364   معاون مدیرکل مخابرات استان آذربایجان شرقی (بمدت 2 سال )

- سال 1365 - 1368   معاون برنامه‌ریزی استانداری آذربایجان غربی (بمدت 3 سال)

 - سال1368 - 1369   معاون عمرانی استانداری آذربایجان غربی (بمدت 2 سال)

 - سال1370 - 1376   معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی (بمدت 7 سال)

 - سال1376 - 1379   معاون سیاسی استانداری آذربایجان شرقی (بمدت 3 سال)

 - سال1379 - 1381   مدیر عامل مجتمع آلومینیوم المهدی (بمدت 2/5 سال)

 - سال1381 - 1383   مدیر عامل شرکت ایران پویا (بمدت 2 سال)

 - سال1383 - 1384   مدیر عامل موتورسازان تراکتورسازی (بمدت 1 سال)

 - سال1385 - 1387   مدیر عامل ماشین‌سازی تبریز (بمدت 2 سال)

 - سال1387 - 1389   مدیر عامل صنایع تجهیزات نفت  (بمدت 2 سال)

 - سال1389 - 1392   مدیر عامل شرکت پترو امید آسیا  (بمدت 2/5 سال)

- از سال 1392  استاندار اردبیل

ماموریت های اساسی استانداری:

1.      اعمال سیاستهای عمومی دولت درارتباط باوظایف دستگاههای اجرایی،موسسات و ...که به نحوی ازبودجه عمومی دولت استفاده می نمایند .

2.      مشارکت درارزشیابی عملکردمدیران واحدهای استانی دستگاههای اجرایی براساس دستورالعملهای مربوطه.

3.      ایجادهماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرایی،نهادها،موسسات،شوراهاوسازمانهای محلی درچارچوب قوانین ومقررات .

4.      نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات توسط  واحدهای استانی دستگاه های اجرایی دراستان

5.      بررسی،رسیدگی وحل اختلافات حقوقی فیمابین دستگاههای اجرایی استان .

6.      هماهنگیهای لازم با وزراءویابالاترین مقامات اداری،مدیران پروژه های ملی،بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی براساس ضوابط ومقررات قانونی .

7.      ریاست جلسات شورای برنامه ریزی وتوسعه استان،شوراها،کمیسیونهاوکمیته هایی که بموجب قانون به عهده استانداری است .

8.      تامین وحفظ امنیت داخلی واستقرارنظم وآرامش دراستان وایجادهماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی،انتظامی ونظامی .

9.      بررسی واعمال سیاست های لازم درمقابله با بروزمشکلات مرزی ونظارت برنحوه مراقبت از مرزهای آبی وخاکی استان .

10.  تمشیت امورنیروی انتظامی دراستان براساس تکالیف مورداشاره درقانون .

11.  پیشگیری ازبروز ناهنجاریهای امنیتی وتعیین اولویتهای سیاستهای امنیتی استان با تاکیدبراصول پدافند غیرعامل.

12.  ایجاد هماهنگی درامر مبارزه با مواد مخدر، قاچاق اسلحه ، کالا و ارز دراستان درچارچوب قوانین ومقررات.

13.  نظارت برنحوه انجام امورمربوط به جلوگیری ازترددونقل وانتقال غیرمجازدراستان .

14.  مسئولیت برقراری امنیت استان ازجایگاه رئیس شورای تامین استان و تشکیل وریاست جلسات شورای تامین استان ونظارت برحسن اجرای مصوبات آن درچارچوب قوانین ومقررات .

15.  نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی،گذرنامه ووظیفه عمومی درچارچوب قوانین ومقررات .

16.  برگزاری ونظارت برحسن اجرای انتخابات درسطح استان  .

17.  بررسی، مطالعه و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری در حوزه استان و رفع اختلاف بین استانهای همجوار.

18.  نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات مربوط به نمایندگان خارجی مقیم استان،اتباع خارجی،پناهندگان،معاودین،مهاجرین،آوارگان درچارچوب قوانین ومقررات .

19.  برنامه ریزی وایجادزمینه مناسب درجهت تحقق وتوسعه آزادیهای سیاسی واجتماعی درچارچوب قانون اساسی وسایرقوانین کشور وتامین توسعه سیاسی واجتماعی پایدار وارتقاءسطح مشارکت عمومی دراستان .

20.  فراهم آوردن زمینه های گسترش عدالت اجتماعی درزمینه های حمایت ازنهادها وکمیته های دولتی و مردمی وموسسات خیریه مرتبط با موضوع .

21.  ایجادزمینه مناسب بمنظور توسعه اجتماعی وفرهنگی جامعه باتاکیدبرامورمربوط به بانوان وسازمانهای مردم نهاد.

22.  ایجادزمینه های لازم برای تشکیل وتوسعه مجامع وتشکلهای غیردولتی واحزاب باموضوعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی واقتصادی  درسطح استان .

23.  فراهم نمودن زمینه مشارکت وهمکاری مطلوب اقوام ومذاهب دراجرای برنامه های ملی وسیاستهای عمومی دولت .

24.  فراهم آوردن موجبات تشکیل وتقویت وهماهنگی بین شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان درامورمشارکت پذیر.

25.  پیگیری امورمربوط به تشکیل دهیاریهای استان ونظارت وارزیابی فعالیت آنها .

26.  نظارت براموراداری و استخدامی شهرداریهاودهیاریهاواجرای قوانین ومقررات مربوط دراستان .

27.  نظارت بر سیاستها و برنامه های توسعه شهری و روستایی و همچنین طرح های جامع شهری  دراستان .

28.  نظارت و هماهنگی در جهت توسعه امورعمرانی شهرها وروستاها ، طرح ها و پروژه ها ، هدایت وپشتیبانی فنی اجرایی .

29.  نظارت برروندوضع عوارض محلی باتوجه به توان وبنیه اقتصادی ساکنین استان که ازطریق شوراهای اسلامی شهروروستا پیشنهاد می گردد.

30.  مدیریت واعمال هماهنگی لازم بمنظورپیش بینی،پیشگیری،کنترل و مهارخسارات مادی ومعنوی وحوادث غیرمترقبه وبلایای طبیعی دراستان .

31.  نظارت عالیه برتحقق طرحهای توسعه فناوری اطلاعات دراستان .

32.  مسئولیت شبکه ارتباطی دولت دراستان .

33.  نظارت عالیه برتحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان  .

34.  نظارت عالیه برامورایثارگران وخانواده های معظم شهدادرسطح استان .

35.  نظارت عالیه بربرنامه هاوسیاستهای کلان اموردرآمد،تجهیزو تخصیص منابع استان .

36.  نظارت عالیه واعمال هماهنگی درفعالیتهای اقتصادی استان .

37.  نظارت برنحوه فعالیت بانکهاوموسسات مالی واعتباری وبیمه های دولتی .

38.  نظارت برتوزیع وتخصیص اعتبارات هزینه ای وتملک داراییهای سرمایه ای استان ازطریق  ریاست شورای برنامه ریزی وتوسعه استان وکارگروه تخصیص منابع .

39.  هماهنگی ونظارت برامورمربوط به تشویق سرمایه گذاران وحمایت ازواگذاری تسهیلات برای ایجاد انگیزه بمنظور سرمایه گذاری دراستان .

40.  هماهنگی ونظارت برامورمربوط به تشویق صاحبان کالاهادرجهت افزایش صادرات غیرنفتی باهمکاری سایردستگاههای اجرایی مسئول .

41.  پیگیری تاسیس وراه اندازی، هدایت و راهبری بازارچه های مرزی طبق قوانین ومقررات مربوطه دراستان های مرزی .

42.  پیگیری امورمربوط به معیشت مرزنشینان دراستانهای مرزی .

43.  بررسی زمینه های مشترک همکاری باکشورهای همجوارودوست،انعقادیادداشت تفاهم وهمکاری باهماهنگی سایر سازمانهای مسئول درچارچوب قوانین ومقررات مربوط .

44.  همکاری وتسهیل دربسترسازی مناسب جهت جذب گردشگران داخلی وخارجی وتسهیل امورمربوط به آن باهماهنگی سایردستگاههای اجرایی .

45.  نظارت برحفظ وحراست ازمنابع طبیعی ومحیط زیست وترویج فرهنگ واستفاده بهینه ازمنابع وامکانات موجوداستان .

46.   نظارت برانجام امورسجلی وشناسایی وتعیین تابعیت وهویت ایرانیان ساکن دراستان .

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد.
دوشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٦