نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و شش «سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال»
دوشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٦
معاون هماهنگی امور عمرانی

 معاون هماهنگی امور عمرانی   نام و نام خانوادگی: جعفر فهیمی

   تلفن تماس:  33230800-045

   مدرک تحصیلی:لیسانس آبیاری و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مردم شناسی

 

سوابق اجرایی:

وزارت نیرو :

مشاور فنی مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

دبیر همایش جمع بندی دیدگاههای خبرگان با جامعه دانشگاهی کشور در خصوص راهبردهای صحیح مدیریت منابع کلان شهرهای

تهران – البرز – قزوین

نماینده مجری طرح تامین وانتقال آب شرب استانهای تهران – البرز – قزوین

کارشناس عالی وزارت نیرو در امور آبیاری وزهکشی

کارشناس رسمی دادگستری

مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای استان زنجان

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل شرکت های آب ، برق ، آبفا ، آبفار وشرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان زنجان

مدیر کل امور آب استان اردبیل

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب وفاضلاب استان اردبیل

عضو هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای استانهای آذربایجانشرقی واردبیل

مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای  استانهای مازندران وگلستان

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب وفاضلاب استانهای مازندران وگلستان

رئیس مجمع شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری وزهکشی سد وشمگیر وسد تجن

مشاور وزیر نیرو در امور آب

مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان وبلوچستان

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب وفاضلاب استان سیستان وبلوچستان

وزارت جهاد سازندگی :

کارشناس کمیته آب وزارت

مسئول واحد آبیاری  زهکشی مهندسی آب وخاک وزارت

نماینده فنی وزارت در طرح احیای مرداب انزلی وحفظ اکو سیستم آن در استان گیلان

مسئول واحد مدیریت طرحهای ملی آب وزارت

سوابق اجرایی :

مسئولیت دستگاه اجرایی طراحی وساخت وبهره برداری بیش از یکصد وهفتاد طرح ملی و استانی کشور که از جمله آنها سد شهید

رجایی ساری با 62000 هکتار شبکه و285 روستای تحت پوشش که مورد بازدید وموجب تقدیر وتشکر مقام معظم رهبری قرار

گرفته است وسد پیشین سیستان وبلوچستان که بدست رئیس جمهور وقت افتتاح گردیده وهمچنین مهار سیلاب سیستان که هردو از

افتخارات نظام در محرومیت زدایی از استانهای محروم میباشد.

 تجربیات نظری وعلمی:

انجام مطالعات جامع حوضه های آبریزوهمکاری با نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی وشرکت در مذاکرات داخلی وخارجی در

این راستا

فعالیت در به ثمر رساندن مطالعات مشاورهای خارجی مانند اشتوکی سوئیس و اوتی اچ فرانسه وجایکا ژاپن ومشاور نسپاک

پاکستانی در فرایند طراحی وساخت سدها وشبکه ها ومهار سیلابها

رئیس تیم مذاکرات دریای خزر در نشست مهاج قالا کشور داغستان

برگزاری مناظره های علمی ومصاحبه های فنی وتخصصی در زمینه های اقتصادی واجتماعی در تمام مراحل حوضه های

مسئولیت

مشارکت فعال وجدی در همایشها وسمینارهای علمی وفنی وتخصصی در سطوح منطقه ای ، ملی و بین المللی وایفای نقش موثر

عضویت وفعالیت در نهادها:

فعالیت در نهادهای انقلاب اسلامی شهرستان مغان

عضو اصلی هیئت هفت نفره واگذاری زمین ناحیه یک آذربایجانشرقی واردبیل

عضو موسس جهاد سازندگی شهرستانهای آذربایجانشرقی واردبیل

عضو بسیج مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

حضور در مناطق جنگی در طول دفاع مقدس در ستاد کربلای خوزستان

 

وزارت نیرو :

مشاور فنی مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

دبیر همایش جمع بندی دیدگاههای خبرگان با جامعه دانشگاهی کشور در خصوص راهبردهای صحیح مدیریت منابع کلان شهرهای

تهران – البرز – قزوین

نماینده مجری طرح تامین وانتقال آب شرب استانهای تهران – البرز – قزوین

کارشناس عالی وزارت نیرو در امور آبیاری وزهکشی

کارشناس رسمی دادگستری

مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای استان زنجان

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل شرکت های آب ، برق ، آبفا ، آبفار وشرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان زنجان

مدیر کل امور آب استان اردبیل

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب وفاضلاب استان اردبیل

عضو هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای استانهای آذربایجانشرقی واردبیل

مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای  استانهای مازندران وگلستان

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب وفاضلاب استانهای مازندران وگلستان

رئیس مجمع شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری وزهکشی سد وشمگیر وسد تجن

مشاور وزیر نیرو در امور آب

مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان وبلوچستان

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب وفاضلاب استان سیستان وبلوچستان

وزارت جهاد سازندگی :

کارشناس کمیته آب وزارت

مسئول واحد آبیاری  زهکشی مهندسی آب وخاک وزارت

نماینده فنی وزارت در طرح احیای مرداب انزلی وحفظ اکو سیستم آن در استان گیلان

مسئول واحد مدیریت طرحهای ملی آب وزارت

سوابق اجرایی :

مسئولیت دستگاه اجرایی طراحی وساخت وبهره برداری بیش از یکصد وهفتاد طرح ملی و استانی کشور که از جمله آنها سد شهید

رجایی ساری با 62000 هکتار شبکه و285 روستای تحت پوشش که مورد بازدید وموجب تقدیر وتشکر مقام معظم رهبری قرار

گرفته است وسد پیشین سیستان وبلوچستان که بدست رئیس جمهور وقت افتتاح گردیده وهمچنین مهار سیلاب سیستان که هردو از

افتخارات نظام در محرومیت زدایی از استانهای محروم می باشد.

  تجربیات نظری وعلمی:

انجام مطالعات جامع حوضه های آبریزوهمکاری با نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی وشرکت در مذاکرات داخلی وخارجی در

این راستا

فعالیت در به ثمر رساندن مطالعات مشاورهای خارجی مانند اشتوکی سوئیس و اوتی اچ فرانسه وجایکا ژاپن ومشاور نسپاک

پاکستانی در فرایند طراحی وساخت سدها وشبکه ها ومهار سیلابها

رئیس تیم مذاکرات دریای خزر در نشست مهاج قالا کشور داغستان

برگزاری مناظره های علمی ومصاحبه های فنی وتخصصی در زمینه های اقتصادی واجتماعی در تمام مراحل حوضه های

مسئولیت

مشارکت فعال وجدی در همایشها وسمینارهای علمی وفنی وتخصصی در سطوح منطقه ای ، ملی و بین المللی وایفای نقش موثر

عضویت وفعالیت در نهادها:

فعالیت در نهادهای انقلاب اسلامی شهرستان مغان

عضو اصلی هیئت هفت نفره واگذاری زمین ناحیه یک آذربایجانشرقی واردبیل

عضو موسس جهاد سازندگی شهرستانهای آذربایجانشرقی واردبیل

عضو بسیج مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

حضور در مناطق جنگی در طول دفاع مقدس در ستاد کربلای خوزستان

 اهداف و وظایف معاونت هماهنگی امور عمرانی

 

1.     ایجاد هماهنگی و نظارت بین واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در تهیه و تنظیم طرح های زیربنایی اقتصادی و عمرانی باتوجه به نیازها ، تجارب و اولویت های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی استان براساس مصوبات شورای برنامه ریزی  وتوسعه استان درقالب دستورالعمل ها، قوانین ومقررات مربوطه .

2.     نظارت عالیه بربرنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر ازپیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام وضعیت پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع .

3.     انجام هماهنگی های لازم در زمینه تشکیل جلسات شورای آب ، شورای فنی استان و شورای برنامه ریزی و سایر شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مربوط برحسب مورد .

4.      تهیه وتنظیم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی آنها به منظور استفاده بهینه درتدوین برنامه های ملی، منطقه ای و محلی .

5.     پیگیری انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها وبرنامه های عمرانی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی استان به منظور پیشبرد برنامه های عمرانی و همچنین ارایه نظرات دراین زمینه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان .

6.     هدایت و حمایت ازشوراهای اسلامی شهر و روستای استان و نظارت بر فعالیت آنها مطابق قوانین و مقررات .

7.     مطالعه وبررسی وضع مناطق روستایی وشهری استان به منظور دستیابی به نیازهای زیربنایی وتسهیلات رفاهی و اولویت بندی آنها و پیگیری اعتبارات مربوط ازمنابع مختلف .

8.     پیشنهاد معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحد های ذیربط در این زمینه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان .

9.     هدایت، راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت دهیاری ها درامورمختلف خدماتی، عمرانی، مالی و سایر موارد درسطح استان .

10. بررسی  و پیشنهاد  قیمت های پایه استان وضرایب منطقه ای باتوجه به شرایط خاص هرمنطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تایید .

11. نظارت عالیه برپروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایی ازمحل اعتبارات مختلف در قالب آیین نامه شورای فنی استان .

12. نظارت و بررسی اعتبارات شهرداری ها و هدایت و راهنمایی های لازم در اتخاذ روش های صحیح و رعایت اولویت ها در چارچوب طرح ها وبرنامه ها .

13. نظارت، بررسی و اظهارنظر درخصوص برنامه ها ، اعتبارات و مسایل مالی سالیانه شهرداری ها و دهیاری ها که به تصویب شورای اسلامی می رسد .

14. انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل وحضورفعال درجلسات، مجامع ، شوراها ، کمیته ها ، کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد ونظارت برتهیه وتنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات .

15. نظارت برانجام وظایف و اعمال قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل ونقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان .

16. مدیریت، نظارت وهماهنگی برای بهبود ترافیک و فعالیت ها و عملکرد شرکت ها ، سازمان ها و واحد های ارایه دهنده خدمات درامر جابجایی جمعی مسافران درون شهری دراستان .

17. نظارت وهماهنگی بین امورحمل ونقل وترافیک درون شهری وبرون شهری .

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد.
دوشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٦