نقشه سایت|صفحه اصلی
سال نود و هفت «سال حمایت از کالای ایرانی»
يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری


   نام و نام خانوادگی: قادر تقی زاده 

   مدرک تحصیلی:

   تلفن تماس:  33744201-045

 

 

اهداف و شرح وظایف

1.  برنامه ریزی وانجام هماهنگی های لازم  جهت برگزاری نشست های منطقه ای استان با استان های کشورهای همسایه ، بارویکردهای اقتصادی وبازرگانی وتوسعه منطقه ای با هماهنگی سایر واحدها ودستگاه های ذیربط درراستای اسناد بالادستی  وقوانین ومقررات مربوط .

2. برنامه ریزی وانجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش های اقتصادی  درامورسرمایه گذاری ، اشتغال ، تولید وبهره وری ازطریق دستگاه های اجرایی ذیربط درقالب  اسنادبالادستی وقوانین ومقررات مربوط .

3. پیگیری مسایل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاران ازطریق سایر سازمان ها .

4.  شناسایی تنگناهای موجود درفرایند سرمایه گذاری وجذب سرمایه گذاران ، بخصوص درمناطق محروم باهمکاری دستگاه های اجرایی .

5.  نظارت  برروند  سرمایه گذاری خارجی   با همکاری اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان .

6. ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه های ذیربط  درزمینه تشکیل نمایشگاه های برون مرزی بارویکرد جذب     سرمایه گذاری خارجی .

7.  انجام هماهنگی های لازم بین  واحدهای خدمات رسان سرمایه گذاری ودستگاه های ذیربط استان .

8.  نظارت برنحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل به سرمایه گذاران وواحدهای تولیدی درسطح استان  درراستای قوانین  ومقررات مربوط .

9. تسهیل درایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری ووحدت رویه درارایه خدمات وپردازش آمارواطلاعات دراستان.

10.هماهنگی درامرصدورمجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری دراستان.

11.همکاری درمطالعه ، بررسی وپیگیری اظهارنظردرخصوص وضعیت تولید واشتغال واحدهای دارای وضعیت  بحرانی وانعکاس آن به دستگاه های ذیربط .

12- همکاری برای تنظیم پیش نویس طرح ها ، نامه ها ودستورالعمل هادرخصوص وضعیت تولید واشتغال واحد های تولیدی وواحدهای دارای وضعیت بحرانی دراستان .

13.  اخذ وبررسی گزارش های تحلیلی از وضعیت بازارکار( اشتغال ، تولید وبهره وری ) براساس گزارشات مدون ملی وسازمان برنامه وبودجه  استان وارایه پیشنهادات لازم به شوراها وکمسیون های ذیربط  دراستان .

14. نظارت برنحوه اجرای مصوبات ارگروه تخصصی اشتغال استان وارایه پیشنهادات درراستای رفع مشکلات  اجرایی وپیگری مصوبات آن .

15.هماهنگی باواحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذیربط جهت تشکیل  شورای  هماهنگی بانک های استان وبررسی ونظارت برعملکردآنها دربحث تسهیلات .

16. هماهنگی وپیگیری مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی  ودولتی درسطح استان .

17.  نظارت براجرای مصوبات وآیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیروارتقای نظام مالی کشور.

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد.
يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧