پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
بسته شماره هفت:امور داخلی مجلس

اصل شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

    «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدّی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین نامه داخلی مجلس معیّن میگردد.»

اصل شصت وششم در پیشنویس قانون اساسی با شماره اصل 52:

«ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه  و تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدّی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئین‌نامه داخلی مجلس معیّن می‌گردد.»

اصل متناظر در قانون اساسی مشروطه:

«مدّت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملّی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اوّل مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.»

 

امور داخلی مجلس

       یکم،«انتظامات مجلس»: بخش پنجمِ نخستین مبحثِ فصل اوّلِ باب نخست قانون آئین نامه داخلی مجلس، اختصاص به موضوع انتظامات مجلس دارد. این بخش با هدف اساسی صیانت از حریم «خانه ملّت»، ضمن احصاء مقامات مجاز به ورود به صحن مجلس، جهت و ترتیب حضور ایشان در مجلس را مقرّر داشته است. در امر تمهید لوازم استقلال مجلس و مراقبت از شأن ممتاز آن، مادّه 6 آئین نامه داخلی مجلس تصریح میدارد:«هیچ مقام و قوّه ای بدون اجازه رئیس، حقّ مداخله در محوّطه و امور مجلس را ندارد.».

      دوّم، هیأت رئیسه: موضوع بخش نخست مبحث دوّم باب اوّل، «هیأتهای رئیسه مجلس» است. یکی از این هیأت­ها که با عنوان «هیأت رئیسه سنّی» متشکّل از دو نفر از مسن ترین نمایندگان در مقام رئیس و نائب رئیس و دو نفر از جوانترین نمایندگان به عنوان دبیر است، عهده دار اداره امور مجلس تا تعیین تکلیف ترکیب هیأت رئیسه منتخب می باشد. اعضای هیأت رئیسه با ترکیب رئیس، دو نائب رئیس، شش دبیر و سه ناظر برای مدّت یک سال توسّط نمایندگان انتخاب میشوند. انتخاب اعضای هیأت رئیسه از طریق رأی مخفی با برگه انجام می پذیرد. حدّ نصاب آرای مورد نیاز جهت «انتخاب رئیس در نوبت اوّل با اکثریّت مطلق آراء نمایندگان و انتخاب نوّاب رئیس،دبیران و ناظران هر کدام جداگانه و با اکثریّت نسبی...خواهد بود.درصورتی که در انتخاب رئیس در نوبت اوّل اکثریّت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوّم اکثریّت نسبی کافی خواهد بود.»(مادّه 14). ریاست بر مجلس قانونگزاری را نباید از ریاست بر یک واحد اجرایی یا قضایی قیاس گرفت چرا که اعضای این مجلس به مانند دستگاههای اجرایی، کارکنانی تحت فرمان ریاست نیستند بلکه نمایندگانی هستند که در شأن نمایندگی با رئیس مجلس جایگاه برابری دارند. از همین روست که مادّه 20 قانون آئین نامه داخلی مجلس، «ارائه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیأت رئیسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر سه ماه یکبار به نمایندگان» را از وظایف رئیس مجلس برمی شمرد. ناگفته نماند اقدامات مورد بحث هیأت رئیسه که رئیس مجلس مکلّف به ارائه گزارش ادواری از آنها به نمایندگان است و در مادّه 22 احصاء شده­ اند منحصر در موضوعاتی مرتبط با اداره جلسات و امور اداری-مالی داخلی مجلس هستند و به هیچ رو جنبه تقنینی نمی توانند داشته باشد، چرا که تصمیمات تقنینی مجلس باید بعد از طیّ مراحل قانونی با اراده جمعی نمایندگان و در صحن اتّخاذ شود. در همین راستا موادّ 23 و 24 ضمن تأکید بر «مسئولیّت مشترک» «رئیس و سایر اعضای هیأت رئیسه در مورد انجام وظایف محوّله در این آئین نامه در برابر مجلس»، سازوکار اعتراض نمایندگان «به کیفیّت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه» که در نهایت حتّی می­ تواند منتهی به خلع رئیس و اعضای هیأت رئیسه نیز شود را پیش بینی نموده است.

      سوّم،کمیسیونها: مطابق مفادّ موادّ 36 و 37 قانون آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان منتخب پس از ورود به مجلس، «فرمهای امتیازبندی» را که مشتمل بر شاخص هایی همچون تحصیلات و سوابق کاری است تکمیل و به همراه «تعیین دو اولویّت پیشنهادی» کمیسیونهای مورد نظر جهت عضویّت، تحویل هیأت رئیسه می نمایند. هیأت رئیسه پس از تعیین امتیاز و رتبه بندی، گزارش خود را بین نمایندگان منتشر می کند. پس از رسیدگی به اعتراض نمایندگان معترض به گزارش منتشره، «هیأت رئیسه نسبت به تعیین و اعلام فهرست اعضای کمیسیونهای تخصّصی بر مبنای امتیازات هر فرد، اقدام می کند.». تبصره 4 مادهّ 37 در خصوص نمایندگان بازمانده از عضویّت در کمیسیونهای اولویّت دار خود، مقرّر میدارد:«نمایندگانی که در هیچ یک از اولویّتهای خود انتخاب نشده اند موظّفند از دیگر کمیسیونهای تکمیل نشده دو اولویّت دیگر را تعیین نمایند.». پس از تعیین نحوه عضویّت نمایندگان در کمیسیونهای تخصّصی، بخش دوّم مبحث دوّم باب اوّل قانون آئین نامه داخلی مجلس به کمّ و کیف کمیسیونها می پردازد. کمیسیونهای مجلس نوعا بر دو دسته کلّی منقسم هستند؛کمیسیونهای تخصّصی و کمیسیونهای خاصّ. هر یک از نمایندگان مجلس مکلّف است لاجرم عضو یکی و تنها یکی از کمیسیونهای تخصّصی باشد، در صورتی که لزوما همه نمایندگان عضو کمیسیونهای خاصّ نیستند. کمیسیونهای خاصّ اعضایی مستقلّ از اعضای کمیسیونهای تخصّصی ندارند، کمیسیونهای خاصّ با حضور نمایندگانی از کمیسیونهای تخصّصی به انتخاب خود این کمیسیونها تشکیل میگردند.حضور یک نماینده در کمیسیون خاصّ موجب سلب عضویّت او از کمیسیون تخصّصی نمیگردد(به استثنای یک مورد که پایین تر اشاره خواهد شد) چرا که او به عنوان نماینده کمیسیون تخصّصی در کمیسیون خاصّ حاضر میشود. از سوی دیگر از بین شش کمیسیون خاصّ، چهار مورد آنها حیات موقّت دارند، درصورتیکه تمامی کمیسیونهای تخصّصی به صورت دائم و به موازات فعّالیّت مجلس به انجام وظایف محوّله مبادرت می نمایند. وظیفه اساسی یک کمیسیون تخصّصی، بررسی طرحها و لوایح مرتبط با حوزه تخصّصی خود و ارائه گزارش آن به صحن مجلس جهت تصویب می باشد. در اجرای اصل 85 قانون اساسی ممکن است برخی اوقات کمیسیونها خود رأسا مبادرت به تصویب طرحها و لوایح بکنند که در این صورت قوانین آزمایشی مورد تصویب آنها به صورت آزمایشی طیّ  یک دوره موقّتِ مشخّص به مورد اجراء گذاشته می شوند و تصویب دائمی آنها بعد از انقضاء مدّت موقّت توسّط صحن مجلس صورت خواهد گرفت. مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران دارای سیزده کمیسیون تخصّصی به این قرار است:1.آموزش،تحقیقات و فنّاوری، 2.اجتماعی، 3.اقتصادی، 4.امنیّت ملّی و سیاست خارجی، 5.انرژی، 6.برنامه و بودجه و محاسبات، 7.بهداشت و درمان، 8.امور داخلی و شوراها، 9.صنایع و معادن، 10.عمران، 11.فرهنگی، 12.قضائی و حقوقی، 13.کشاورزی،آب،منابع طبیعی و محیط زیست. هر کمیسیون دارای حدّاقل نوزده و حدّاکثر بیست و سه نفر عضو می باشد.

     کمیسیونهای خاصّ نیز عباتند از: 1.کمیسیون مشترک که به تصریح مادّه 39 قانون آئین نامه داخلی مجلس «در مورد طرحها و لوایحی که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشند،...تشکیل می گردد.تعداد اعضای کمیسیون مشترک بیست و سه نفر می باشد. تعیین سهم هر کمیسیون به وسیله هیأت رئیسه مجلس و انتخاب آنان توسّط کمیسیون ذیربط می باشد.». 2.کمیسیون ویژه که «در مسائل مهمّ و استثنائی که برای کشور پیش می آید...به پیشنهاد حدّاقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس...تشکیل می شود.اعضای کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود،مستقیما در جلسه علنی توسّط نمایندگان با رأی مخفی و اکثریّت نسبی انتخاب خواهند شد.»(مادّه 40). 3.کمیسیون تلفیق که پس از تقدیم لایحه بودجه توسّط دولت و برای بررسی اولیّه آن در مجلس تشکیل می گردد متشکّل از نه نفر نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سه نفر از هر کمیسیون تخصّصی است.(مادّه 41). 4.کمیسیون تحقیق که مطابق مادّه 42 «به منظور بررسی اعتبارنامه هایی که توسّط شعب مورد تأیید قرار نگرفته و یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است» تشکیل می گردد.هر شعبه دو نفر از اعضای خود را جهت عضویّت در کمیسیون تحقیق معرّفی می نماید. 5.کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس که «طرحهای مربوط به آئین نامه داخلی مجلس را رسیدگی کرده و نظر خود را به مجلس گزارش می نماید». هر شعبه یک نفر را برای عضویّت در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس معرّفی خواهد کرد. 6.کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی که در اجرای اصل 90 قانون اساسی مسئولیّت رسیدگی به اعتراضات شهروندان از طرز کار قوای سه گانه(مقنّنه،مجریّه،قضائیّه) را دارد. اعضای این کمیسیون بدین قرار معیّن می شوند:1.از هر کمیسیون تخصّصی یک نفر با معرّفی کمیسیون مربوطه، 2.هشت نفر از نمایندگان که توسّط رؤسای شعب و هیأت رئیسه مجلس انتخاب می شوند. این هشت نفر به حکم تبصره(2) مادّه (44) قانون آئین نامه داخلی مجلس نمی توانند عضو کمیسیونهای تخصّصی باشند.

 

 

 

لیست بسته ها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩