پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
بستۀ شماره نوزده:اعلام نامزدی در انتخابات مجلس

اِعلام نامزدی در انتخابات مجلس

     دویست و نودْ عضو مجلس قانونگزاری، در جریان انتخاباتی که در دویست و هشتْ حوزۀ انتخابیّهْ برگزار میشود، انتخاب میگردند. هر حوزۀ انتخابیّهْ حدّاقل یک نفر نمایندۀ ملّت در مجلس را  برخواهدگُزید و حوزۀ انتخابیّۀ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، به نسبت سایر حوز­ه­ها، بیشترین تعداد از نمایندگانِ ملّت یعنی سی نفر را انتخاب خواهد کرد. سایر حوزه ها نیز در ذیل اصل شصت و چهارم قانون اساسی، هر یک به تناسب «عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیایی» و برابر مقرّراتِ «قانون تعیین محدودۀ حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی»، تعداد مشخصّی از نامزدهای نمایندگی را به مقام نمایندگیِ ملّت خواهند رساند. مبنای تعریف و تحدید جغرافیاییِ حوزهای انتخابیّهْ «حدود واحدهای تقسیمات کشوری» است؛ برابر تبصرۀ (2) مادّۀ (14) «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری»، حوزه ها «منطبق به محدودۀ شهرستانها» است و هر حوزه میتواند «مُتشکِّل از یک یا چند شهرستان» باشد. تبصرۀ مادّۀ واحدۀ «قانون تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی»، مقرّر داشته:«حوزه های انتخاباتی  همواره از هر نوع انتزاع و الحاق که بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در حدّ روستا و دهستان انجام میشود، تبعیّت خواهند کرد.»، بر این اساس، بدیهی است اگر قسمتی از یک شهرستان از آن مُنتزِع شود، دیگر جزء حوزۀ انتخاباتی آن شهرستان نخواهد بود و اگر «نقاط و سطوح» جدیدی به شهرستان الحاق گردند، در قلمرو حوزۀ انتخاباتی همان شهرستان، قرار خواهند گرفت. همچنین در شهرستانهایی که شهروندانِ مؤمن به یکی از ادیانِ به رسمیّت شناخته شده در قانون اساسی، «سکونت دارند»، انتخابات مربوط به اقلیّتهای دینی نیز در کنار انتخابات عمومی آن حوزه برگزار خواهد شد. از آنجا که ممکن است این قبیل شهرستانها برای هر یک از اقلیّتهای دینی، متعدّد باشند و باز از آن جهت که افراد هر یک از این «جماعات دینی» فارغ از پراکندگی شان در سطح کشور، نمایندۀ مشترک و واحدی را راهی مجلس خواهند کرد، برای تجمیع امور انتخابات این «جماعات»، شهرستانهای تهران و اصفهان به عنوان مرکز حوزۀ انتخاباتیِ تمامی حوزه های انتخابیّۀ اقلیّتهای دینی در سراسر کشور عمل خواهند کرد. برابر مادّۀ (12) قانون انتخابات مجلس، ثبت نام از نامزدهای انتخاباتیِ زرتشتیان، کلیمیان(یهودیان)، مسیحیان آشوری و کلدانی و مسیحیان ارمنی شمال در فرمانداری تهران و ثبت نام از مسیحیان ارمنی جنوب در فرمانداری اصفهان انجام خواهد پذیرفت. تجمیع آراء و اعلام نتایج نیز به مانند ثبت نام و بررسی و اعلام نتایج بررسی صلاحیّتها، توسّط فرمانداری مرکز حوزۀ انتخابیّهْ صورت خواهد پذیرفت. قانون انتخابات هرچند ایرانیانِ باورمند به «اقلیّتهای دینی مصرّح در قانون اساسی» را از در معرض آراء عمومی قرارگرفتن منع نموده و ایشان را صرفاً مجاز به قرارگرفتن در معرض آراء «هم کیشان» خود ساخته، امّا برای شرکت در انتخابات به عنوان رأی دهنده، محدودیّتی برای ایشان قائل نشده است.  فرد زرتشتی، کلیمی و مسیحیْ مذهب، به عنوان رأی دهنده مُخیَّر به شرکت  در یکی از دو شقِّ «انتخابات عمومی» و یا «انتخابات جماعت دینیِ» خود است، ولی به عنوان «انتخاب شونده» تنها مجاز به شرکت در دوّمی است.

    «داوطلبان نمایندگی...از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات» به مدّت «هفت روز» میتوانند پس از مراجعه به «فرمانداریِ مرکز حوزۀ انتخابیّه» یعنی فرمانداریِ شهرستانی که در بین شهرستانهای تشکیل دهندۀ «حوزۀ انتخابیّهْ» مرکزیّت دارد، با تکمیل «پرسشنامۀ مخصوص اعلام داوطلبی» و تسلیم مدارک مورد نیاز، برای انتخاباتِ آن حوزه، اِعلام نامزدی برای نمایندگی کنند. برابر مادّه (21) آئین نامۀ فعلی قانون انتخابات مجلس که البتّه همین روزها در دست بازنگری است، مدارک مورد نیاز برای ثبتِ اِعلام نامزدی، عبارتند از:1.اصل شناسنامۀ عکسدار و کارت ملّی، 2.ده قطعه عکس سه در چهار جدید، 3.سه نسخه تصویر تمامیِ صفحات شناسنامهْ و سه نسخه تصویر کارت ملّی، 4.اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، 5.اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفۀ عمومی و یا مدرکی معتبر دالّ بر روشن بودن وضعیّت خدمت وظیفۀ عمومی، 6.ارائه گواهی رسمی مبنی بر تأیید قبول استعفاء و عدم اشتغال در مناصبی که به موجب مادّۀ (29) قانون انتخابات مجلس، مانع عضویّت در مجلس قانوگزاری هستند. البتّه با توجّه به انجام ثبت نام توسّط کاربران فرمانداری در بستر «سامانۀ جامع انتخابات» و ارسال الکترونیکی مدارک داوطلبان به مراجع ذیربط پس از بارگذاری آنها در سامانه، دریافت و نگهداریِ این حجم از تصاویرِ مدارک و عکسِ «پرسنلی»، غیرضرور به نظر میرسد و بهتر آنست که هیأت وزیران، آئین نامۀ قانون انتخابات را تا آنجا که به دریافت و ارسال مدارک مربوط میشود، مطابق شرایط و الزاماتِ «سامانۀ جامع انتخابات»، اِصلاح نماید. بر همین اساس، وزارت کشور دستورالعمل جدیدی با موضوع نحوۀ ثبت نام داوطلبین به فرمانداران ابلاغ کرده که مطابق آن تا حدّ زیادی حجم مدارک فیزیکی مورد نیاز برای ثبت نام، کمتر میشود. آن دسته از داوطلبانِ نمایندگی که به فرمانداریِ مرکز حوزۀ انتخابیّه مورد نظرشان دسترسی ندارند، میتوانند در وزارت کشور، کار ثبت نام خود را انجام دهند. همچنین داوطلبانی که «در خارج از کشور به سر میبرند» بایستی به «سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسیِ» دولت ایران در کشور مسکون خود مراجعه نموده و مطابق مقرّراتِ جاری، اِعلام نامزدی نمایند. نمایندگیهای سیاسی دولت ایران در خارج از کشور باید مشخصّات ثبت نام کنندگان در حوزۀ مأموریّتِ خود را «با سریعترین وسیلۀ مخابراتی...از طریق وزارت امور خارجهْ به وزارت کشور» اِعلام کنند. همچنین «فرماندارانِ مراکز حوزۀ انتخابیّه» موظّفند «روزانهْ» لیست و مشخصّات کامل افرادی که در آن حوزه ثبت نام کرده اند را به وزارت کشور ارسال کنند. وزارت کشور نیز مُلزم به ارائۀ «روزانۀ» لیست داوطلبان به «هیأت مرکزی نظارت» میباشد.

    برابر «قانون تغییر حوزۀ انتخابیّۀ داوطلبان نمایندگیِ مجلس شورای اسلامی» مصوَّب سال 1382، افرادی که «در موعد مقرّر در یکی از حوزه های انتخابیّه» اِعلام نامزدی نموده و «صلاحیّت آنها تأیید شده» باشد، تنها «برای یک بار در مرحلۀ اوّل انتخاباتِ هر دوره» در صورتِ تمایل میتوانند «تا پانزده روز قبل از أخذ رأی، حوزۀ انتخابیّۀ خود را از طریق وزارت کشور یا حوزه ای که در آن ثبت نام نموده اند، تغییر دهند». آن دسته از داوطلبانی نیز که در مراحل نخست «بررسی ها» صلاحیّت ایشان مورد تأیید قرار نگرفته و از این جهت «شکایت» به شورای نگهبان برده اند و این شورا صلاحیّت ایشان را در فاصلۀ زمانی کمتر از پانزده روز مانده تا أخذ رأی، تأیید نماید، برای تغییر حوزۀ انتخابیّۀ خود، باید«پس از اِعلام نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر تأیید صلاحیّت آنان...ظرف بیست و چهار ساعت» درخواست خود را تحویل فرمانداریِ مرکز حوزۀ انتخابیّهْ نمایند. صلاحیّت این دسته از داوطلبان، در هیأت اجراییِ مبدأ، در صورتی که مدارک جدیدی واصل نشده باشد، تنها از حیث «عدم سوء شهرت در محلّ» و «عدم اشتغال به مناصبِ محلّیِ مانعِ نامزدیِ انتخابات از آن محلّ»، بررسی خواهد شد.

 

 

لیست بسته ها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩