جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
بسته شمارۀ بیست و هشت :رأی صحیح

رأیِ صحیح

    مُراد از رأی صحیح، برگۀ رأیی است که بتوان آن را به نفع یکی از نامزدهایِ رسمیِ حوزۀ انتخابیهْ محسوب و به حساب آراء وی منظور نمود. امّا برگۀ رأی باید دارای چه شرایطی باشد تا بتوان آن را به حساب یکی از نامزدهای انتخابات، منظور کرد؟ پاسخ این پرسش از نظرگاهِ قانون انتخابات، ساده است: برگۀ رأیی که جزو آراءِ باطله نباشد را میتوان به حساب یکی از نامزدها منظور کرد. برای داشتن تصوّری روشن و متمایز از این پاسخِ در نگاهِ نخستْ ساده، باید دانست که کدامین دسته از برگه های رأیِ داخل صندوقِ أخذ آراء، «باطله» قلمداد می گردند. آراءِ «باطله» به دو دستۀ «مأخوذه» و «غیرمأخوذه» تقسیم میشوند. عبارتِ «آراء باطلۀ مأخوذه»، به آن دسته از آرائی اِطلاق میگردد که هرچند با شرایط مقبول قانونی و به صورتِ صحیح «أخذ» شده اند ولی نمیتوان آنها را به حساب یکی از نامزدهایِ حوزۀ انتخابیّهْ منظور کرد؛ این دسته از آراء، همانگونه که از عنوان آنها پیداست، «أخذشده» محسوب میگردند و بُطلان آنها نه از جهت نقض اصول قانونیِ برگۀ رأی، بلکه به جهت عدمِ امِکان لحاظ آنها به نفع یکی از نامزدهاست. در مقابل، آراءِ «باطلۀ غیرمأخوذه»، به جهت عدم رعایتِ یکی، چندینْ یا همۀ اصول قانونی «رأیْ»، باطلْ به حساب آمده و اصولاً نمیتوان آنها را «أخذشده»  به حساب آورد؛ گویی که از اساسْ رأیی نوشته و به صندوق ریخته نشده است.

     برابرِ بند (الف) مادّۀ (19) قانون انتخابات مجلس، وقتی آراء 1.« ناخوانا باشد»، 2.«حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد»، 3.«سفید به صندوق ریخته شده باشد» و بنابراین منطقاً نتوان آنها را به نفع یکی از نامزدها خوانْد، «برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب میگردد». امّا در مواردی حتّی اگر بتوان برگۀ رأی را به نفع یکی از نامزدها به شمارش آورد، بنا بر عدم احراز شرایط قانونی برگۀ رأی، برگهْ باطل و غیرمأخوذه به حساب خواهدآمد. مطابق بند (ب) مادّۀ (19) قانون، مواردی که برگۀ رأی، «باطلۀ غیرمأخوذه» محسوب میگردد، بدین قرار هستند: 1. کلّ آراء داخل صندوقی که «فاقد لاک و مهر(یا همان پلمپ) انتخاباتی باشد»، 2.آن تعداد از آرائی که «زائد بر تعداد تعرفه باشد»، اعضاء شعب أخذ رأی قبل از تحویل برگۀ رأی به شخص رأی دهنده، مشخصّات وی را روی تعرفۀ متّصل به برگۀ رأی ثبت میکنند و سپس برگه را از تعرفه جدا و تحویل مینمایند، بنابراین تعداد برگه های رأیِ  داخل صندوق لزوماً بایستی برابر با تعداد تعرفه هایی باشند که به نام رأی دهندگان صادر شده است. در صورت نابرابری بین تعرفه و برگه رأی، تعداد تعرفه ملاک عمل خواهد بود و برگه های رأی مازاد بر تعداد تعرفه، به صورت تصادفی از بین کلّ برگه ها جدا و «باطلۀ غیرمأخوذه» تلقّی خواهند شد، 3.«آرای کسانی که به سن قانونی رأی(هجده سال تمام) نرسیده باشند»، 4.«آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد»، 5.«آرایی که با تقلّب و تزویر به دست آمده باشد»، 6.«آرایی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی اخذ شده باشد»، 7.«آرای تکراری»؛ یک شخص اگر دو یا چند بار رأی داده باشد، کلّ آرائی که وی داده «باطلۀ غیرمأخوذه» به حساب خواهد آمد، 8.«آرایی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی کسانی که حضور ندارنداخذ شده باشد»، 9.«آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد»؛ اعضاء شعب قبل از تحویل برگۀ رأی به شخص رأی دهنده موظّف هستند آن را با مُهر انتخاباتی شعبه ممهور نمایند، 10.«آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد»، 11.«آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی (برگه رأی رسمی تحویل داده شده به اعضاء شعب) نوشته شده باشد»، 12.«آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد».

چند نکته:

1.تعداد آراء باطله، در محاسبۀ حدّ نصاب بیست درصد از مجموع آراء برای کسب پیروزی یکی از نامزدهای انتخاباتی، لحاظ نخواهند شد.-تبصرۀ 3 مادّۀ 19

2.«در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأییدشده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمیشود.»-(مادّۀ 20)

3.«در صورتی که نام یک داوطلب در برگۀ رأی مکرّر (چند بار) نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب خواهد شد.»-(تبصرۀ 1 مادّۀ 20)

4.«در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم(یعنی بیش از تعداد کرسیهای نمایندگی آن حوزه در مجلس) باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمیشود.»- مادّۀ 21

لیست بسته ها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩