نقشه سایت|تماس با ما|نظرسنجی|صفحه اصلی
سال 1401 « سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین »
سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١
صفحه اصلی > صفحه اصلی > استانداری اردبیل > معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری > دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری 
دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری

 

 نعمت احمدی

 

 

تلفن تماس:  31251289-045

ایمیل:    

 

  

 

  اهداف و شرح وظایف دفتر برنامه ریزی ، بودجه وتحول اداری

1 . هماهنگی وانجام کلیه امورمرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان .

2. هماهنگی وانجام کلیه امورمربوط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری .

3.  بررسی وتجزیه وتحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای باتوجه  به طرح ها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان .

4.  برنامه ریزی درخصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص  منابع ، طبقه بندی هزینه ها واستفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته ( تهیه وتنظیم بودجه سالانه استانداری وواحدهای سازمانی تابعه ).

5.  تهیه ، سنجش وتنظیم گزارش های لازم ازنحوه اجراء ومیزان پیشرفت طرح ها وبرنامه های استانداری .

6.  تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری وواحدهای تابعه درقالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبارمصوب وپیگیری درتحصیل تخصیص ها .

7.  نظارت بربودجه عملیاتی وارزشیابی عملکرد بودجه استانداری وواحد های تابعه .

8.  هماهنگی وانجام کلیه امورمرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری وواحدهای تابعه .

9. انجام کلیه امورمرتبط  با تشکیلات استانداری وواحد های سازمانی تابعه با هماهنگی واحدتخصصی ذیربط وزارت کشور .

10. پیگیری ونظارت براجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها وبخشنامه ها ومصوبات شورای عالی اداری دراستانداری ، فرمانداری ها وبخشنداری های تابعه .

11.  نظارت عالیه برتحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان .

12.  انجام برنامه ریزی های لازم جهت مستندسازی واصلاح و بهبود فرایند های انجام کاردراستانداری و واحدهای تابعه .

13. نیازسنجی وبرنامه ریزی های لازم درجهت توانمندسازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف  دستیابی به تعالی سازمانی .

14. مطالعه وبررسی مستمرسازمان ووظایف دستگاه ، مستندسازی فرآیند های انجام کاربه منظور تقسیم وظایف واحد هاوتدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وبهبود روش های انجام کاردرسطح استانداری .

15. تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار دربخش های مختلف عمومی وتخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روش ها وتسریع درانجام امور با همکاری واحدهای ذیربط .

16. نیازسنجی آموزشی وتدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری وواحدهای سازمانی تابعه براساس سیاست ها، خط مشی ها وبرنامه های مصوب مراجع ذیربط .

17. تهیه ،تنظیم واجرای برنامه های آموزشی سالانه وآموزش های کوتاه مدت برای مدیران وکارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه .

18.  نظارت برحسن اجراوارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی  استانداری و واحدهای تابعه .

19. انجام امورمربوط به صدورگواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته درچارچوب قوانین ومقررات مربوط .

20.  تنظیم شناسنامه آموزشی  کارکنان استانداری و واحدهای تابعه ووابسته .

21.  پیشنهاد انجام کلیه امورپژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارایه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش وفناوری استان .

22.  استقرار نظام مدیریت دانش دراستانداری و واحدهای تابعه .

23.  برنامه ریزی  درجهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١