استاندار فعلي:

 نام و نام خانوادگي

 مدرك تحصيلي

تاريخ شروع به كار 

سید حامد عاملی کلخوران

دکترای علوم ارتباطات
چهارم مهر ماه سال 1400
استانداران  قبلي:

 نام و نام خانوادگي

 مدرك تحصيلي

تاريخ شروع به كار 

اکبر بهنام جو مهندسی عمران هشتم آبان ماه سال 1396
مجید خدابخش دکترای مدیریت دولتی بیست و هفتم آبان ماه سال 1392
اکبر نیکزاد مهندسی عمران

هجدهم شهریور ماه سال 1391

سيد حسين صابری

دكتراي خدمات بهداشتي و درماني

چهارم مرداد ماه سال1389

منصور حقيقت پور 

دكتراي مديريت استراتژيك 

يکم دي ماه سال 1387

علي نيكزاد

 ليسانس عمران و فوق ليسانس مديريت

  چهارم آبان ماه سال 1384

 سيد جواد نگارنده

 ليسانس اقتصاد نظري و فوق ليسانس تاريخ

 هشتم آبان ماه سال 1381

 سيد حميد طهايی

فوق ليسانس مديريت دولتي

هفتم آبان ماه سال 1376 

محمود احمدي نژاد

دكتراي ترافيك 

هفتم آذرماه سال1372