1-آيا مرجع صدور مدرك تحصيلي طلاب علوم ديني صرفاً از طرف مدير محترم مركز حوزه علميه قم مي باشد و مدارك صادره از سوي مديران محترم حوزه هاي علميه ساير شهرستانها براي داوطلب انتخابات معتبر نمي باشد؟
جواب: صرفا از طرف مركز مديريت حوزه علميه قم
۲انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد حداقل و حداكثر چند سال سن داشته باشند؟
جواب: حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام
۳در چه فاصله زماني قبل از ثبت نام مي بايست اشخاص مطرح در ماده ۲۹ استعفا دهند؟
جواب: حداقل شش ماه قبل از ثبت نام
۴تقسيم بندي و تعريف حوزه هاي انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي چگونه است؟
جواب:در اين انتخابات، حوزه هاي انتخابيه به حوزه اصلي و فرعي تقسيم مي شوند و بر مبناي آخرين تغييرات حوزه هاي انتخابيه مصوب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
۵انتخاب نماينده در مرحله اول و دوم و مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي به چه صورت است؟
جواب:انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و مياندوره اي با كسب اكثريت نسبي به هرميزان است.
۶كيفيت انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد؟
جواب:انتخابات مجلس شوراي اسلامي بصورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي صورت       مي گيرد.
۷در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد ملاك انتخاب چگونه است؟
جواب: ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، با روش قرعه مي باشد كه در جلسه مشترك هيأتهاي اجرايي و نظارت  مركز حوزه انتخابيه صورت مي گيرد.
۸چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر ا زداوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آراء حاصل نگرديد انتخابات به چه شكلي خواهد بود؟
جواب:نتيجه انتخابات دو مرحله اي خواهد بود. بدين معني كه از بين نامزدهايي كه اكثريت حداقل يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان موردنياز از بين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند در مرحله دوم شركت       مي كنند. و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده كمتر ا زدو برابر  باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت مي كنند.
۹مدت زمان اخذ رأي چگونه مي باشد؟
جواب:انتخابات در يك روز انجام مي شود و مدت آن حداقل ده ساعت و در صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد. و تشخيص ضرورت و مدت تمديد انتخابات برعهده وزير كشور است.
۱۰فعاليت انتخاباتي كارمندان براي تبليغ داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به چه شكل است؟
جواب: فعاليت كارمندان براي داوطلبان نمايندگي در ساعات اداري ممنوع مي باشد ليكن در    ساعات غير اداري و همچنين زماني كه در مرخصي بسر مي برند بلامانع است.
۱۱استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركت ها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و موسساتي كه از بودجه عمومي(به هرمقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور در انتخابات به چه نحو است؟
جواب:ممنوع مي باشد.
۱۲تعداد نمايندگان اقليتهاي ديني چند نفر مي باشد؟
جواب:زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده
مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده
مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده                                                        
13- نمايندگان خانه احزاب مجاز هستند بر سر صندوق ها حاضر شوند و يا سهميه اي از ناظران        انتخاباتي به آنها تعلق  مي گيرد؟
جواب:در قانون چنين چيزي پيش بيني نشده است.
آنها نمي توانند به عنوان خانه احزاب كارت حضور بر سر صندوق داشته باشند ولي مي توانند    بعنوان نمايندگان نامزدها اين كار را انجام دهند و به اين اعتباربراي آنها كارت صادرشود.
14- رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چگونه مي باشد؟
جواب: مطابق ماده ۴۸ قانون انتخابات هيأتهاي اجرايي صلاحيت داوطلبان را از مراجع چهارگانه   استعلام كرده و همچنين بررسيهاي محلي مثبت به صلاحيت داوطلبان اظهارنظر مي نمايند.
15-شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي كدامند؟
جواب: بر طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران .
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه .
داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن .
نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه .
سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي ، شنوايي و گويايي .
حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام .
16- تا كنون چه تغييراتي در قانون انتخابات ايجاد شده است؟
فعلاً تبصره ۲ ماده ۲۸ مبني بر شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرايي در سطح كارشناسي و احتساب آن به عنوان يك مقطع تحصيلي حذف شده است.
17- مسئولين و كاركنان دولت مشمول استعفاي پيش از ثبت نام داوطلبان كدامند؟
به استناد بندهاي الف ، ب وج ماده ۲۹ قانون انتخابات و نيز تبصره يك همين ماده بسياري از مديران ارشد ومديران ستادي و همچنين استانداران، معاونين ومشاورين استانداران، فرمانداران و بخشداران، شهرداران و روساي مناطق شهرداري و ...
در صورتي كه قصد داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در هر يك از حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور را دارند بايد ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند . همچنين بسياري از مديران استاني نيز در صورت كانديداتوري مجلس شوراي اسلامي در حوزه مسئوليت خود بايستي از سمت خود استعفا دهند.
لازم به ذكر است مطابق تبصره يك اين ماده كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور هم بايستي از سمت خود استعفا دهند.


18- آيا حضور رئيس هيأت اجرايي در جلسات ضروري است؟
جواب:بلي مطابق ماده ۳۴ قانون انتخابات اعضاي هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند.
19- آيا بازنشستگان نيروهاي نظامي مي توانند درامور اجرايي يا نظارتي شركت داشته باشند؟
جواب:بكارگيري كاركنان بازنشسته كشوري و لشكري در امر برگزاري انتخابات با رعايت ضوابط و مقررات قانوني بلامانع مي باشد.
20- آيا بسيجيان مي توانند در امور اجرايي يا نظارتي همكاري داشته باشند؟
جواب:بكارگيري نيروهاي بسيج براي حفاظت شعب اخذ رأي تابع شرايط خاص و در صورت درخواست ناحيه انتظامي استان و تصويب شوراي تأمين استان امكان پذير است ليكن بهره گيري از خدمات اين قبيل افراد و بدون ذكر عنوان و براي تأمين عوامل اجرايي شعب اخذ رأي بلامانع  مي باشد.