۱-    براي تشكيل يك سازمان مردم نهاد چگونه اقدام كنيم ؟
ابتدا به سايت وزارت كشور به آدرس moi.ir   وارد شده در قسمت میز خدمت بر روي گزينه " صدور مجوز پروانه تاسیس سمن ملی و استانی" كليك نموده وارد پورتال سازمانهاي مردم نهاد مي شويم . در قسمت پايين صفحه گزينه " درخواست تاسيس سازمان مردم نهاد"  را كليك نموده و پس از مطالعه راهنماي تاسيس و راهنماي تكميل فرم تاسيس، اقدام به تكميل فرم تاسيس نموده و پس از آن دكمه تاييد را كليك مي نماييم. در اين مرحله سيستم يه كد رهگيري ده رقمي را جهت پيگيري هاي بعدي ارايه مي نمايد .
۲-   مراجع نظارتي براي تاسيس يك سمن چه كساني هستند؟ مراجع نظارتی مشتمل بر هیأت نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمانهای غیردولتی شهرستان)، هیأت نظارت استان (مرکب از استاندار، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمانهای غیردولتی) و هیأت نظارت کشور (مرکب از معاون ذیربط وزیرکشور، نماینده شورای عالی استانها و نماینده سازمانهای غیردولتی) می‌باشند که بر اساس این آیین‌نامه و با رعایت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمانهای غیردولتی، غیراز تشکلهایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش‌بینی شده است، اقدام می‌نمایند. نظارت بر سازمانهای غیردولتی فرااستانی، کشوری یا بین‌المللی با هیأت نظارت کشور خواهد بود.
۳-    اعضاي موسس و مديره چه تفاوتي با هم دارند؟
هيات موسس به مجموعه افرادي گفته مي شود كه كليه اقدامات اداري و قانوني يك سمن را تا اخذ مجوز پيگيري مي نمايند
هيات مديره مجموعه افرادي هستند كه طبق صورتجلسات قانوني، داراي سمت بوده و حق امضا و تصميم گيري در امور سمن را دارا مي باشند
۴-    شرايط تشكيل يك سازمان مردم نهاد خيريه چيست؟
جهت تشكيل يك سازمان مردم نهاد با موضوع خيريه، اعضاي موسس مي بايستي داراي تمكن مالي به ميزان مصوب شده در هيات نظارت كشور بدين شرح باشند. (آورده مالی اولیه جهت سازمانهای مردم نهاد با موضوع خیریه بصورت نقدی برای فعالیت در سطح ملی یک میلیارد تومان، در سطح فرااستانی ۶۰۰ میلیون تومان، در سطح استانی ۳۰۰ میلیون تومان و در سطح شهرستان ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشند . درخصوص کلانشهرها مثل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان)
۵-    تفاوت ساختار امنايي و مجمع عمومي اعضا چيست؟
در ساختار امنايي، اضاي هيات امنا حق تصميم گيري در امورات سمن را دارند ولي در مجمع عمومي، كليه اعضا حق راي و تصميم گيري را دارا مي باشند
۶-    اعضاي تشكيل دهنده يك سمن بايد داراي چه شرايطي باشند؟
طبق ماده ۱۸ مصوبه هيات وزيران به شماره ۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ هـ مورخ ۸/۵/هیأت مؤسس باید دارای شرايط زیر باشند:
الف) داشتن هیجده سال تمام.
ب) تابعیت ایرانی.
پ) دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان.
ت) عدم عضویت در گروههایی که براساس رأی دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محکومیت مؤثر
کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
۵- براي انجام تغييرات در اساسنامه يا اعضاي سمن چه مراحلي را بايد انجام داد؟
هرگاه تغييرات پس از ثبت قانوني سمن نياز باشد، مي بايستي يك جلسه با عنوان مجم عمومي فوق العاده برگزار و درخصوص موضوع اتخاذ تصميم شود.
۷-    جهت ايجاد دفتر نمايندگي و شعبه چه مراحلي را بايد طي نمود؟
مراحل و نحوه تاسيس شعبه و دفتر نمايندگي، طبق دستورالعمل مصوب مي باشد.
۸-    سمنهاي داراي مجوز از ديگر ادارات دولتي ، چگونه بايد از وزارت كشور مجوز بگيرند؟
تشكلهايي كه داراي مجوز از ساير دستگاههاي دولتي هستند، مي توانند طبق مفاد ماده ۳۰ آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد، درخواست تطبيق وضعيت ارايه نمايند.
۹-    يك سازمان مردم نهاد در چه سطوحي مي تواند فعاليت نمايد؟يك سازمان مردم نهاد در سطوح ملي (كليه استانهاي كشور و حداقل ۵ استان) فرااستاني (يك تا چهار استان) استاني (فقط استان مورد نظر) و شهرستاني مي توانند فعاليت نمايند

۱۰-    سازمانهاي مردم نهاد در چه موضوعاتي مي توانند فعاليت نمايند؟طبق ماده ۳ مصوبه هيات وزيران، موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظائر آن یا مجموعه‌ای از آنها می‌باشد.