حضرت محمد (ص) می فرمایند: به فرزندان خود احترام بگذارید و آن‌ها را نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار قرار گیرید.
اخبار > آگهي اسامي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي


  چاپ        ارسال به دوست

آگهي اسامي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

آگهي اسامي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي
در اجراي ماده 42 آيين نامه اجرايي و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره هاي ذيل آن بدينوسيله اسامي و
مشخصات نامزدهاي انتخاباتي اين حوزه انتخابيه را به شرح زير اعلام مي دارد .
- 1 آقاي محمدرضا ابراهيمي فرزند صابر كد نامزد 123
- 2 آقاي داريوش اسگندرپور فرزند احد كد نامزد 135
- 3 آقاي هوشنگ اسمعيل زاده خليل آباد فرزند داداش مشهور به فرياد بيکسان كد نامزد 136
- 4 آقاي بهنام اقبالي عموقين فرزند مردعلي كد نامزد 141
- 5 آقاي بخشعلي امامي خيارك فرزند عماش امامويردي مشهور به بخشعلي كد نامزد 145
- 6 آقاي منوچهر اميري فرزند صاحبعلي مشهور به منوچهر كد نامزد 147
- 7 آقاي رحمت ايماني فرزند عبدالعلي كد نامزد 152
- 8 آقاي وحيد ايماني گرمه چشمه فرزند آقام اوغلان كد نامزد 153
- 9 آقاي علي ايمانژاد فرزند ميکائيل كد نامزد 151
- 10 آقاي محمدتقي ايواللهي فرزند حمداله مشهور به - كد نامزد 154
- 11 آقاي هادي بابائي مهر فرزند علي كد نامزد 156
- 12 آقاي صديف بدري فرزند انعام اله كد نامزد 157
- 13 آقاي سليمان بهرام زاده فرزند غفارعلي كد نامزد 159
- 14 آقاي يوسف بهرامي كركرق فرزند تاريويردي كد نامزد 161
- 15 آقاي علي بيداردل فرزند اميرعلي كد نامزد 163
- 16 آقاي احد بيوته فرزند هزار مشهور به احد كد نامزد 165
- 17 آقاي غفور پاك نهاد فرزند غضنفر كد نامزد 168
- 18 آقاي مهدي پذيرائي ثمرين فرزند برات كد نامزد 169
- 19 آقاي حسين پناهي فرزند خليل كد نامزد 171
- 20 آقاي بهنام پورصادق فرزند آقاعلي مشهور به بهنام كد نامزد 173
- 21 آقاي مهرداد پورعباسي نوشهر فرزند رجب كد نامزد 174
- 22 آقاي بهلول تکلوي فرزند سانميرزا كد نامزد 178
- 23 آقاي اسماعيل جباري كردقشلاقي فرزند احد مشهور به اسماعيل كد نامزد 182
- 24 خانم خديجه جعفري اصل فرزند حضرتقلي مشهور به - كد نامزد 183
- 25 آقاي لطيف جهانباني فرزند جمشيد كد نامزد 185
- 26 آقاي داريوش جهاني نميني فرزند رستم كد نامزد 186
- 27 خانم سيده افسانه حسين زاده تولون فرزند سيدبخشعلي مشهور به سيده افسانه كد نامزد 193
- 28 آقاي اصغر حمزه زاده فرزند هوشيار مشهور به اصغر كد نامزد 196
- 29 آقاي مهدي خسروي مجدر فرزند روح الله مشهور به مهدي كد نامزد 198
- 30 آقاي مهران داوري فرزند اقاويردي كد نامزد 213
- 31 آقاي حسين درگاهي كردكندي فرزند علي كد نامزد 214
- 32 آقاي سيدرضا دعاخوان فرزند سيدسعيد مشهور به - كد نامزد 215
- 33 آقاي افشين دنياديده دگرماندرق فرزند علي كد نامزد 217
- 34 آقاي محسن ديندار فرزند شاهرود كد نامزد 218
- 35 آقاي فرهاد ذيشان فرزند فرخ كد نامزد 219
- 36 آقاي ميثم رادفر فرزند سعيد كد نامزد 231
- 37 آقاي ميرعلي رحيمي زادتولون فرزند ميرذبيح اله كد نامزد 441
- 38 آقاي بابك رضائي افشار فرزند نجف مشهور به - كد نامزد 235
- 39 آقاي صابر رضائي مقدم فرزند محمدحسين كد نامزد 236
- 40 آقاي حمزه روحي فرزند عباسقلي كد نامزد 239
- 41 خانم مريم زارع فرزند محمود كد نامزد 242
- 42 آقاي مسلم ساجدآبي بيگلو فرزند مهديقلي كد نامزد 245
- 43 آقاي حميد سرداري فرزند فيروز مشهور به حميد كد نامزد 247
- 44 آقاي ناصر سرعتي فرزند رسول مشهور به ناصر سرعتي كد نامزد 248
- 45 آقاي علي رضا سمندر فرزند ترحم كد نامزد 256
- 46 آقاي احمد سيف اللهي گيلانده فرزند لطيف كد نامزد 261
- 47 آقاي سالار شاكرجناقرد فرزند اسلام كد نامزد 262
- 48 آقاي ابراهيم شرقي اليله سر فرزند سيف اله كد نامزد 263
- 49 آقاي علي شريفي فرزند آصف كد نامزد 264
- 50 آقاي براتعلي شوقي آبي بگلو فرزند غلام مشهور به - كد نامزد 271
- 51 خانم مليحه شهمرادمغانلو فرزند حسين مشهور به - كد نامزد 268
- 52 آقاي صالح صادق پور فرزند عمران كد نامزد 275
- 53 آقاي رامين صادقي فرزند محمود مشهور به صادقي كد نامزد 276
- 54 آقاي سجاد صادقي بقرآباد فرزند حسن مشهور به سجاد كد نامزد 279
- 55 آقاي عباس صادقيان فرزند برات كد نامزد 278
- 56 آقاي بهنام صحرانورد فرزند غضنفر كد نامزد 281
- 57 خانم سودا ضربي شاهماربگلو فرزند رسول مشهور به آفت كد نامزد 285
- 58 آقاي بهمن طاهري فرزند حميد مشهور به - كد نامزد 286
- 59 آقاي امن اله طايران فرزند غضنفر مشهور به مشگيني كد نامزد 442
- 60 آقاي حافظ طلعتي كله سر فرزند سليمان كد نامزد 287
- 61 آقاي محمدعلي ظفرمندي اردبيلي فرزند رسول كد نامزد 289
- 62 آقاي عليرضا عابد فرزند مظاهر مشهور به علي كد نامزد 291
- 63 آقاي بهنام عبدالهي آقاباقر فرزند ودود كد نامزد 293
- 64 آقاي محمدرضا عظيمي فرزند كامران مشهور به ميرزا محمد كد نامزد 294
- 65 آقاي وحيد علائي فرزند علي كد نامزد 296
- 66 آقاي محمدحسن علائي خرائم فرزند حسن كد نامزد 297
- 67 آقاي رستم عيسي زاده فرزند علي قاسم كد نامزد 314
- 68 خانم نگين عيسي زاده فرزند سعدالله كد نامزد 315
- 69 آقاي بهرام غيبي فرزند رفيع كد نامزد 316
- 70 آقاي هاشم فتحي فرزند صفرعلي كد نامزد 318
- 71 آقاي فرزاد فداي وطن فرزند بهلول كد نامزد 319
- 72 آقاي پرويز فرجي فرزند جمشيد كد نامزد 321
- 73 آقاي سيدغني فروزان فرزند ميرعلي بالا مشهور به ميرغني كد نامزد 326
- 74 آقاي وحيد فرهادي اصل فرزند ملکعلي كد نامزد 324
- 75 آقاي صادق فرهمندامين فرزند نصرت اله مشهور به دكترفرهمند كد نامزد 325
- 76 آقاي مسعود فکري نوده فرزند حاجي بابا كد نامزد 329
- 77 آقاي محمدجواد فيروزي فرزند كريم مشهور به امين كد نامزد 342
- 78 آقاي مرتضي فيضي خانکندي فرزند حجت اله كد نامزد 343
- 79 آقاي منصور قاسمي فرزند سنجعلي مشهور به - كد نامزد 346
- 80 آقاي پرويز قديمي هير فرزند شکرعلي كد نامزد 349
- 81 آقاي محمد قرباني ويند فرزند صاحبعلي مشهور به - كد نامزد 352
- 82 آقاي وحيد قليزاده قشلاقي فرزند امامعلي كد نامزد 354
- 83 آقاي مهدي قهرماني آقبلاغ فرزند حسين آقا مشهور به مهدي كد نامزد 356
- 84 آقاي حبيب كاظم زاده جبه دار فرزند رحيم مشهور به وحيد كد نامزد 357
- 85 آقاي ابراهيم كريم زاده آقجه كندي فرزند احد كد نامزد 358
- 86 آقاي رضا كريمي فرزند خالق كد نامزد 359
- 87 آقاي عباس كريمي فرزند خالق مشهور به كريمي كد نامزد 361
- 88 آقاي وحيد كشي زاده فرزند خدام كد نامزد 362
- 89 آقاي اسداله گلي زاده خانقاهي فرزند لطفعلي كد نامزد 363
- 90 آقاي عسگر مالك فرزند جعفر كد نامزد 368
- 91 آقاي نادر محمديان آبي بگلو فرزند حسين مشهور به - كد نامزد 375
- 92 آقاي حبيب محمدپورجناقرد فرزند قدير كد نامزد 372
- 93 آقاي عمران محمدپورگنزق فرزند ارسلان كد نامزد 373
- 94 آقاي مهدي مددزاده فرزند ايوب كد نامزد 378
- 95 خانم رقيه منافي فرزند حکايت مشهور به - كد نامزد 383
- 96 آقاي موسي منصوري مغانلو فرزند ايمانقلي كد نامزد 384
- 97 آقاي سيدعلي موسوي فرزند ميرقدير كد نامزد 393
- 98 آقاي رضا موسوي راد فرزند ميرحيدر مشهور به رضا كد نامزد 443
- 99 آقاي اميررضا مولائي گلين قشلاقي فرزند افضل مشهور به امير كد نامزد 395
- 100 خانم مريم مهاجري فرزند محمود كد نامزد 386
- 101 آقاي علي مهري فرزند اسمعلي كد نامزد 392
- 102 آقاي رضا ميريوسفي اول فرزند ميركريم كد نامزد 398
- 103 آقاي علي مؤذن عموقين فرزند نصير كد نامزد 367
- 104 آقاي عوض نخست فرزند رحمن مشهور به عوضكد نامزد 413
- 105 آقاي محسن نصيري نريمان فرزند فريدون كد نامزد 416
- 106 آقاي حميد نقي زاده ثمرين فرزند علي كد نامزد 418
- 107 آقاي حسين نوري فرزند احمد كد نامزد 423
- 108 خانم عاطفه نوري قنبلاني فرزند رشيد كد نامزد 424
- 109 آقاي علي نيك زادثمرين فرزند يوسف كد نامزد 427
- 110 آقاي جواد ويژه دولت آباد فرزند زكي اله كد نامزد 437
- 111 آقاي محمد هاشميان فرزند حسينعلي كد نامزد 431
- 112 آقاي كريم هلالي اصل فرزند يوسف مشهور به كريم كد نامزد 434
- 113 آقاي منوچهر يزداني فرزند رحمان مشهور به - كد نامزد 438
- 114 آقاي سيامك يوسفي فرزند وكيل كد نامزد 439
ضمنا اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ  1402/12/3 آغاز می شود و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت

لینک دریافت فایل


٠٩:١٥ - 1402/12/03    /    شماره : ٤٤١١٧    /    تعداد نمایش : ٩١٧٠خروج
سایت های منتخب

http://ostan-ar.ir/uploads/ArdabilOSTAN.jpg
http://ostan-ar.ir/uploads/1_19_59_Foia.png

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1187482
 بازدید امروز : 103
 کل بازدید : 3728698
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.3125
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد
تاریخ آخرین به روز رسانی:شنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٣